Group Copy 2

בדקו ומצאו:

ביטוח נסיעות לחו״ל של הפניקס

אפליקציה שמלווה אותך 24/7

מאתרת עבורך רופא בחו"ל

קובעת תור

ומשלמת במקומך

להצטרפות:

Harel_Group_Logo.svg 4

האתר בבעלות אליה נבטי סוכנות לביטוח בע"מ והתכנים הכתובים הינם בכפוף לתנאי הפוליסה המלאים, גבולות האחריות, חריגים ותנאי החיתום בקבלה לביטוח  של "הפניקס חברה לביטוח בע"מ". הנתונים במלואם נכונים לכל פוליסה ותנאיה כמצוי באתר הפניקס ומומלץ לוודא ולבדוק ולהשוות באופן עצמאי על מנת לוודא את תקינות הנתונים ובמקרה של סתירה של תנאי הפוליסה אל מול הנתונים המוצגים, תנאי הפוליסה הם אלו שקובעים תמיד ובכל הקשר.- טעות לעולם חוזרת (ט.ל.ח) . - ניתן לעיין בתנאי הפוליסה באתר האינטרנט: www.fnx.co.il

Group Copy 2